alampasis@gmail.com

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2020

Η δίκη για τη διαγραφή δικηγόρου από τα μητρώα του Ταμείου Νομικών: Η απορριπτική 18426/23-12-2019 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου ΑθηνώνΟ προσφεύγων δικηγόρος επέδωσα στο καθού Ταμείο («ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (Ε.Τ.Α.Α. -Τ.Α.Ν.)  την από 10 Σεπτεμβρίου 2014 εξώδικη δήλωση – αίτηση, με αίτημα να αναγνωριστεί ο χρόνος προϋπηρεσίας μου ως μη συντάξιμος καθώς και η μη απονομή των πάσης φύσεως παροχών, δι’ αποφάσεως του προϊσταμένου των Υπηρεσιών του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, λόγω ασκήσεως του δικαιώματος διαγραφής μου από τα μητρώα του Οργανισμού όταν μεταβλήθηκαν τα περιστατικά από ασυνήθιστα γεγονότα, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά κλπ, που είχαν ως  αποτέλεσμα την οικονομική κατάρρευση του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, κατά τρόπο που οι απρόβλεπτες συνθήκες που συντρέχουν να καθιστούν για εμένα, ως συμβληθέντα  ασφαλισμένο,  την οφειλόμενη παροχή υπέρμετρα επαχθή.

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020

Δάνεια σε ελβετικό Φράγκο: η υπ' αριθμ. 4/2019 απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου


Τι είπε η υπ' αριθμ. 4/2019 απόφαση της Πλήρους Ολομελείας του Αρείου Πάγου: Ότι δηλωτικοί όροι μιας σύμβασης είναι οι συμβατικοί όροι που απηχούν εθνικές ρυθμίσεις αναγκαστικού ή ενδοτικού δικαίου. Ότι κατά το άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ "Οι ρήτρες της σύμβασης που απηχούν νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις  α ν α γ κ α σ τ ι κ ο ύ  δικαίου δεν   υπόκεινται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας" (εξαιρούνται από τον δικαστικό έλεγχο καταχρηστικότητας). Ότι  αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής τής Οδηγίας και  εξαιρούνται από τον δικαστικό έλεγχο καταχρηστικότητας οι συμβατικές ρήτρες που, ως δηλωτικοί όροι τής σύμβασης, απηχούν τις  ε ν δ ο τ ι κ ο ύ  δικαίου διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας χωρίς να τροποποιούν το περιεχόμενο τους ή το πεδίο εφαρμογή τους. Ότι η εξαίρεση των δηλωτικών όρων από τον έλεγχο καταχρηστικότητας θεμελιώνεται σε ρητή επιταγή της Οδηγίας 93/13, διότι,  έ σ τ ω  και αν η εξαίρεση αυτή  δ ε ν  μεταφέρθηκε ρητά στο εθνικό δίκαιο με το ν. 2251/1994, εμπεριέχεται στη ρύθμιση του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 2251/1994 βάσει μίας εναρμονισμένης προς το ενωσιακό δίκαιο  ε ρ μ η ν ε ί α ς  σύμφωνης με το σκοπό της Οδηγίας. Ότι, τέλος, ο επίμαχος όρος "Εφ' όσον το δάνειο ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού έχει χορηγηθεί σε ελβετικό Φράγκο, ο οφειλέτης υποχρεούται να εκπληρώσει τις εντεύθεν υποχρεώσεις του προς την Τράπεζα είτε στο νόμισμα της χορήγησης, είτε σε Ευρώ με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος χορήγησης την ημέρα της καταβολής"  συνιστά δηλωτικό όρο τής σύμβασης, διότι επαναλαμβάνει την ενδοτικού δικαίου διάταξη του άρθρου 291 ΑΚ και γι'αυτό  ε ξ α ι ρ ε ί τ α ι  από τον δικαστικό έλεγχο καταχρηστικότητας.

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019

Όλα τα δικόγραφα για όλες τις Τράπεζες1. Αγωγή του αρθρ. 70 Κ.Πολ.Δ για Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Ευρώ. Ακυρότητα ΓΟΣ. Αίτημα διαγραφής μέρους του δανείου λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών  [τράπεζα: Alpha Bank]. Πρόκειται για Αγωγή αρθρ. 70 Κ.Πολ.Δ., αρθρ. 288 και 388 Α.Κ. για διαγραφή μέρους του δανείου («κούρεμα»). Δικαστικός επανακαθορισμός του καταλοίπου της ένδικης πίστωσης, που θεμελιώνεται σε δύο κυρίως, παραλλήλως και σωρευτικώς προβαλλόμενες βάσεις (λόγους επανακαθορισμού) και συγκεκριμένως στις διατάξεις των άρθρων ν. 2251/1994 και  288, 388  του ΑΚ αντιστοίχως, που όλες επιδιώκουν την απομείωση της οφειλής των εναγόντων προς την Τράπεζα. Περιλαμβάνονται (α) Αγωγή και (β) Προτάσεις αγωγής. Download τα δικόγραφα εδώ

2. Αναγνωριστική αγωγή του αρθρ. 70 Κ.Πολ.Δ για Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Συνάλλαγμα Ελβετικού Φράγκου [τράπεζα: Eurobank]. Περιλαμβάνονται (α) Αγωγή για Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Συνάλλαγμα Ελβετικού Φράγκου (β) Κλήση για Ένορκη - Νέος ΚΠολΔ (γ) Ένορκη Βεβαίωση (Συμβολαιογράφος) (δ) Δικαστικό Πληρεξούσιο Ενάγοντος με Νέο ΚΠολΔ (ε) Προτάσεις Αγωγής Ελβετικού Φράγκου και λίνκ από το οποίο γίνεται λήψη των σχετικών της αγωγής εγγράφων (σύνολο σχετικών: 80 έγγραφα pdf), (στ) Κατάλογος σχετικών Αγωγής (ζ) LAST UPD - η εθνική διάταξη ενδοτικού δικαίου της ΑΚ 291 - Οδηγία 1993/13 ΕΟΚ. Download τα δικόγραφα εδώ 

3.1 Αγωγή του αρθρ. 70 Κ.Πολ.Δ για Σύμβαση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης. Ακυρότητα ΓΟΣ [τράπεζα: Eurobank]. Περιλαμβάνονται (α) Αγωγή για Σύμβαση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (β) Κλήση για Ένορκη - Νέος ΚΠολΔ (γ) Ένορκη Βεβαίωση (Συμβολαιογράφος) , (δ) Δικαστικό Πληρεξούσιο Ενάγοντος με Νέο ΚΠολΔ (ε) Προτάσεις Αγωγής και λίνκ από το οποίο γίνεται λήψη των σχετικών της αγωγής εγγράφων (σύνολο σχετικών: 16 έγγραφα pdf), (στ) Κατάλογος σχετικών Αγωγής. Download τα δικόγραφα εδώ

3.2 Αίτηση αναστολής εκτέλεσης για Σύμβαση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Νέος ΚΠολΔ) [τράπεζα: Eurobank]. Περιλαμβάνονται (α) Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων - Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων κατ’ άρθρο 731 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, για Σύμβαση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης  (Νέος ΚΠολΔ), (β) Σημείωμα Αναστολής Εκτέλεσης με Νέο ΚΠολΔ λόγω άσκησης ανακοπής άρθρ. 933 (γ) Κατάλογος Προσκομιζομένων Σχετικών Αναστολής Εκτέλεσης με Νέο ΚΠολΔ λόγω άσκησης 933 (δ) Δικαστικό Πληρεξούσιο Ενάγοντος με Νέο ΚΠολΔ. Download τα δικόγραφα εδώ

4.1. Ανακοπή αρθρ. 632 , 933 ΚΠολΔ  για Σύμβαση Τοκοχρεολυτικού Δανείου σε Ευρώ [τράπεζα Eurobank]. Περιλαμβάνονται (α) Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής από Σύμβαση Τοκοχρεολυτικού Δανείου σε Ευρώ  (β) Προτάσεις Ανακοπής και  λίνκ από το οποίο γίνεται λήψη των σχετικών της ανακοπής εγγράφων (σύνολο σχετικών: 102 έγγραφα pdf), (γ) Κατάλογος προσκομιζόμενων σχετικών. Download τα δικόγραφα εδώ 

4.2. Ανακοπή αρθρ. 632 , 933 ΚΠολΔ για Σύμβαση Τοκοχρεολυτικού Δανείου σε Ευρώ [τράπεζα Eurobank]. Περιλαμβάνονται (α) Ανακοπή κατά Δγης Πληρωμής από Σύμβαση Τοκοχρεολυτικού Δανείου σε Ευρώ (β) Προτάσεις Ανακοπής και λίνκ από το οποίο γίνεται λήψη των σχετικών της ανακοπής εγγράφων (σύνολο σχετικών: 21 έγγραφα pdf), (γ)  Κατάλογος προσκομιζόμενων σχετικών. Download τα δικόγραφα εδώ

5. Έφεση για Σύμβαση Τοκοχρεολυτικού Δανείου σε Ευρώ [τράπεζα Eurobank]. Πρόκειται για Έφεση κατά απορριπτικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου επί ανακοπής, δια της οποίας ο οφειλέτης αιτήθηκε την ακύρωση της Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου και της συνταχθείσας επιταγής προς εκτέλεση. Download το δικόγραφο εδώ

6. Έφεση κατά αποφάσεως που διατάσσει το χωρισμό των αγωγικών βάσεων στις δίκες μεταξύ δανειοληπτών και τραπεζών [τράπεζα: όλες]. Το σοβαρό ζήτημα της συστημικής αρνησιδικίας στις δίκες μεταξύ δανειοληπτών και τραπεζών ως λόγος Εφέσεως. Το μαζικό φαινόμενο της συστημικής αρνησιδικίας με αποφάσεις που διατάσσουν τον χωρισμό των αγωγικών βάσεων στις δίκες μεταξύ δανειοληπτών και τραπεζών! Περιλαμβάνονται (α) Έφεση κατά αποφάσεως που διατάσσει το χωρισμό των αγωγικών βάσεων στις δίκες μεταξύ δανειοληπτών και τραπεζών (β) Δήλωση 242,παρ.2, ΚΠολΔ (γ) Προτάσεις Εφέσεως και λίνκ από το οποίο γίνεται λήψη των σχετικών  εγγράφων (σύνολο σχετικών: 64 έγγραφα pdf), (δ) Κατάλογος προσκομιζόμενων εγγράφων. Download τα δικόγραφα εδώ  

7. Αγωγή αρθρ. 70 Κ.Πολ.Δ για Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Συνάλλαγμα Ελβετικού Φράγκου [τράπεζα: Εθνική]. Περιλαμβάνονται (α) Αγωγή για Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Συνάλλαγμα Ελβετικού Φράγκου (β) Κλήση για Ένορκη - Νέος ΚπολΔ (γ) Ένορκη Βεβαίωση (Συμβολαιογράφος), (δ) Δικαστικό Πληρεξούσιο Ενάγοντος με Νέο ΚπολΔ (ε) Προτάσεις Αγωγής Ελβετικού Φράγκου και λίνκ από το οποίο γίνεται λήψη των σχετικών της αγωγής εγγράφων (σύνολο σχετικών: 88 έγγραφα pdf), (στ) Κατάλογος σχετικών Αγωγής Ελβετικού Φράγκου (ζ) LAST UPD - η εθν. διάταξη ενδοτικού δικαίου της ΑΚ 291 - Οδηγία 1993-13 ΕΟΚ. Download τα δικόγραφα εδώ  

8. Αίτηση ανάκλησης μη οριστικής αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου που αναστέλλει την έκδοση οριστικής απόφασης μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση από την Πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, σε Συμβάσεις Στεγαστικών Δανείων σε Συνάλλαγμα Ελβετικού Φράγκου [τράπεζα: όλες]. Δωρεάν download την Αίτηση ανάκλησης μη οριστικής απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου για Συμβάσεις Στεγαστικών Δανείων σε Συνάλλαγμα Ελβετικού Φράγκου, εδώ

9. Ανακοπή αρθρ. 632 ΚΠολΔ για Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Συνάλλαγμα Ελβετικού Φράγκου [τράπεζα: Εθνική]. Περιλαμβάνονται   (α) Ανακοπή για Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Συνάλλαγμα Ελβετικού Φράγκου (β) LAST UPD - η εθν. διάταξη ενδοτικού δικαίου της ΑΚ 291 - Οδηγία 1993-13 ΕΟΚ. Download το δικόγραφο εδώ

10. Ανακοπή αρθρ. 632 ΚΠολΔ για Σύμβαση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - Ακυρότητα ΓΟΣ [τράπεζα: Εθνική]. Download το δικόγραφο εδώ

11. Ανακοπή αρθρ. 632 και 933 ΚΠολΔ για Σύμβαση Τοκοχρεολυτικού  Λογαριασμού σε Ευρώ [τράπεζα Εθνική].  Περιλαμβάνονται (α) Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής από Σύμβαση Τοκοχρεολυτικού Λογαριασμού σε Ευρώ (αρθρ. 632 ΚΠολΔ Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου), (β) Προτάσεις ανακοπής κατά Διαταγής Πληρωμής από Σύμβαση Τοκοχρεολυτικού Λογαριασμού σε Ευρώ (αρθρ. 632 ΚΠολΔ), (γ) Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής από Σύμβαση Τοκοχρεολυτικού Λογαριασμού σε Ευρώ (αρθρ. 933 ΚΠολΔ Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου), (δ) Προτάσεις ανακοπής κατά Διαταγής Πληρωμής από Σύμβαση Τοκοχρεολυτικού Λογαριασμού σε Ευρώ (αρθρ. 933 ΚΠολΔ) και λίνκ από το οποίο γίνεται λήψη των σχετικών της αγωγής εγγράφων (σύνολο σχετικών: 55 έγγραφα pdf), (στ) Κατάλογος σχετικών. Download τα δικόγραφα εδώ

12. Αγωγή αρθρ. 70 Κ.Πολ.Δ για Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Συνάλλαγμα Ελβετικού Φράγκου [τράπεζα: Πειραιώς]. Περιλαμβάνονται  (α) Αγωγή για Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Συνάλλαγμα Ελβετικού Φράγκου (β) Κλήση για Ένορκη - Νέος ΚΠολΔ (γ) Ένορκη Βεβαίωση (Ειρηνοδικείο), (δ) Δικαστικό Πληρεξούσιο Ενάγοντος με Νέο ΚΠολΔ (ε) Προτάσεις Αγωγής Ελβετικού Φράγκου  (στ) Κατάλογος σχετικών Αγωγής Ελβετικού Φράγκου (ζ) LAST UPD - η εθνική διάταξη ενδοτικού δικαίου της ΑΚ 291 - Οδηγία 1993-13 ΕΟΚ. Download τα δικόγραφα εδώ

13. Ανακοπή για την ακύρωση του πλειστηριασμού και της κατακύρωσης (κατ’ άρθρα 933 και 934 του ΚΠολΔ, ως ίσχυαν μετά την 1/1/2016) για Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Συνάλλαγμα Ελβετικού Φράγκου [τράπεζα: Πειραιώς]. Περιλαμβάνονται (α) Ανακοπή για την ακύρωση του πλειστηριασμού και της κατακύρωσης για Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Συνάλλαγμα Ελβετικού Φράγκου (β) Προτάσεις για την ακύρωση του πλειστηριασμού και της κατακύρωσης για Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Συνάλλαγμα Ελβετικού Φράγκου και λίνκ από το οποίο γίνεται λήψη των σχετικών της αγωγής εγγράφων (σύνολο σχετικών 80 έγγραφα), (γ) LAST UPD - η εθν. διάταξη ενδοτικού δικαίου της ΑΚ 291 - Οδηγία 1993-13 ΕΟΚ. Download τα δικόγραφα εδώ  

14. Ανακοπή κατ’ άρθρα 933 και 934 του ΚΠολΔ για Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Συνάλλαγμα Ελβετικού Φράγκου [τράπεζα: Πειραιώς]. Περιλαμβάνονται (α) Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής από Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Συνάλλαγμα Ελβετικού Φράγκου (αρθρ. 632 ΚΠολΔ Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου), (β) Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής από Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Συνάλλαγμα Ελβετικού Φράγκου (αρθρ. 933 ΚΠολΔ Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου), (γ) Προτάσεις Ανακοπής Ελβετικού Φράγκου (632 ΚΠολΔ, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου), (δ) Κατάλογος σχετικών Ανακοπής Ελβετικού Φράγκου (ε) Αναστολή κατά Διαταγής Πληρωμής από Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Συνάλλαγμα Ελβετικού Φράγκου (κατ’ άρθρο 632, παράγραφος 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας), (στ) Σημείωμα Αναστολής (ζ) Κατάλογος Σχετικών Αναστολής (η) LAST UPD - η εθν. διάταξη ενδοτικού δικαίου της ΑΚ 291 - Οδηγία 1993-13 ΕΟΚ. Download τα δικόγραφα εδώ   

15. Αγωγή αρθρ. 70 Κ.Πολ.Δ για Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Συνάλλαγμα Ελβετικού Φράγκου [ τράπεζα: Πειραιώς (πρώην Millennium Bank) ]. Περιλαμβάνονται  (α) Αγωγή για Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Συνάλλαγμα Ελβετικού Φράγκου (β) Ένορκη Βεβαίωση (Συμβολαιογράφος) (γ) Δικαστικό Πληρεξούσιο Ενάγοντος με Νέο ΚΠολΔ (δ) Προτάσεις Αγωγής Ελβετικού Φράγκου και λίνκ από το οποίο γίνεται λήψη των σχετικών της αγωγής εγγράφων (σύνολο σχετικών: 78 έγγραφα), (ε) Κατάλογος σχετικών Αγωγής Ελβετικού Φράγκου (στ) LAST UPD - η εθν. διάταξη ενδοτικού δικαίου της ΑΚ 291 - Οδηγία 1993-13 ΕΟΚ. Download τα δικόγραφα εδώ 

16. Αγωγή για Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Συνάλλαγμα Ελβετικού Φράγκου [τράπεζα: Πειραιώς]. Περιλαμβάνονται (α) Αγωγή για Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Συνάλλαγμα Ελβετικού Φράγκου (β) Κλήση για Ένορκη - Νέος ΚΠολΔ (γ) Ένορκη Βεβαίωση (Συμβολαιογράφος), (δ) Δικαστικό Πληρεξούσιο Ενάγοντος με Νέο ΚΠολΔ (ε) Προτάσεις Αγωγής Ελβετικού Φράγκου και λίνκ από το οποίο γίνεται λήψη των σχετικών της αγωγής εγγράφων (σύνολο σχετικών: 77 έγγραφα pdf), (στ) Κατάλογος σχετικών Αγωγής Ελβετικού Φράγκου (ζ) LAST UPD - η εθν. διάταξη ενδοτικού δικαίου της ΑΚ 291 - Οδηγία 1993-13 ΕΟΚ. Download τα δικόγραφα εδώ 

17. Ανακοπή και αναστολή για την ακύρωση και την αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης και κάθε σχετικής πράξης, που επισπεύδεται από την καθ’ ης δανείστρια Τράπεζα (κατ’ άρθρα 933 και 934 του ΚΠολΔ,, ως ίσχυαν έως την 01/01/2016, καθώς και αναστολή άρθρου 938 του ΚΠολΔ,, ως ίσχυε έως την 01/01/2016 [τράπεζα: πρώην Τράπεζα Millennium, σήμερα  Πειραιώς]. Περιλαμβάνονται (α) Ανακοπή για Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Συνάλλαγμα Ελβετικού Φράγκου, για την ακύρωση της αναγκαστικής εκτέλεσης και κάθε σχετικής πράξης, κατ’ άρθρα 933 και 934 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, για την ακύρωση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται από την Τράπεζα, δυνάμει της, επί αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου προς ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων (β) Αναστολή άρθρου 938 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Συνάλλαγμα Ελβετικού Φράγκου, για την ακύρωση της αναγκαστικής εκτέλεσης και κάθε σχετικής πράξης, κατ’ άρθρα 933 και 934 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, για την ακύρωση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται από την Τράπεζα, δυνάμει της, επί αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου προς ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων (γ) Σημείωμα Αναστολής Εκτέλεσης 938 ΚΠολΔ  για Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Συνάλλαγμα Ελβετικού Φράγκου (δ) Κατάλογος σχετικών Αναστολής Εκτέλεσης 938 ΚΠολΔ  για Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Συνάλλαγμα Ελβετικού Φράγκου (ε) LAST UPD - η εθν. διάταξη ενδοτικού δικαίου της ΑΚ 291 - Οδηγία 1993-13 ΕΟΚ. Download τα δικόγραφα εδώ 

18. Αγωγή για Σύμβαση Αλληλόχρεου Λογαριασμού σε Ευρώ. Δικαστικός επανακαθορισμός της οφειλής λόγω Άκυρων Γενικών Όρων Συναλλαγών της σύμβασης [τράπεζα: Πειραιώς]. Περιλαμβάνονται (α) Αγωγή από Σύμβαση Αλληλόχρεου Λογαριασμού σε Ευρώ (β) Κλήση για Ένορκη - Νέος ΚΠολΔ (γ) Ένορκη Βεβαίωση (Ειρηνοδικείο), (δ) Δικαστικό Πληρεξούσιο Ενάγοντος με Νέο ΚΠολΔ (ε) Προτάσεις Αγωγής Σύμβασης Αλληλόχρεου Λογαριασμού σε Ευρώ (στ) Κατάλογος σχετικών Αγωγής. Download τα δικόγραφα εδώ

19. Ανακοπή για Σύμβαση Αλληλόχρεου Λογαριασμού σε Ευρώ [τράπεζα: Πειραιώς]. Περιλαμβάνονται (α) Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής από Σύμβαση Αλληλόχρεου Λογαριασμού σε Ευρώ (αρθρ. 632 ΚΠολΔ Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου) , (β) Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής από Σύμβαση Αλληλόχρεου Λογαριασμού σε Ευρώ (αρθρ. 933 ΚΠολΔ Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου), (γ) Προτάσεις Ανακοπής Σύμβαση Αλληλόχρεου Λογαριασμού σε Ευρώ (δ) Κατάλογος σχετικών Ανακοπής Ελβετικού Φράγκου (ε) Αναστολή κατά Διαταγής Πληρωμής από Σύμβαση Αλληλόχρεου Λογαριασμού σε Ευρώ κατ’ άρθρο 632, παράγραφος 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (στ) Σημείωμα Αναστολής (ζ) Κατάλογος Σχετικών Αναστολής. Download τα δικόγραφα εδώ

20. Αγωγή για Σύμβαση Αλληλόχρεου Λογαριασμού σε Ευρώ. Αίτημα διαγραφής μέρους του δανείου λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών [τράπεζα: Πειραιώς – πρώην MARFIN]. Περιλαμβάνεται (α) Αγωγή από Σύμβαση Αλληλόχρεου Λογαριασμού σε Ευρώ (β) Κλήση για Ένορκη - Νέος ΚΠολΔ (γ) Ένορκη Βεβαίωση (Συμβολαιογράφος), (δ) Δικαστικό Πληρεξούσιο Ενάγοντος με Νέο ΚΠολΔ (ε) Προτάσεις Αγωγής για Σύμβαση Αλληλόχρεου Λογαριασμού σε Ευρώ και λίνκ από το οποίο γίνεται λήψη των σχετικών της αγωγής εγγράφων (σύνολο σχετικών: 64 έγγραφα pdf), (στ) Κατάλογος προσκομιζόμενων σχετικών. Download τα δικόγραφα εδώ

21. Αγωγή για Σύμβαση Τοκοχρεολυτικού Δανείου σε Ευρώ. Αίτημα διαγραφής μέρους του δανείου λόγω  απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών [τράπεζα: Πειραιώς – πρώην Λαϊκή]. Περιλαμβάνονται (α) Αγωγή από Σύμβαση Τοκοχρεολυτικού Δανείου σε Ευρώ (β) Κλήση για Ένορκη - Νέος ΚΠολΔ (γ) Ένορκη Βεβαίωση (Συμβολαιογράφος), (δ) Δικαστικό Πληρεξούσιο Ενάγοντος με Νέο ΚΠολΔ (ε) Προτάσεις Αγωγής για Σύμβαση Τοκοχρεολυτικού Δανείου σε Ευρώ και λίνκ από το οποίο γίνεται λήψη των σχετικών της αγωγής εγγράφων (σύνολο σχετικών: 65 έγγραφα pdf), (στ) Κατάλογος σχετικών Αγωγής. Download τα δικόγραφα εδώ

22. Ειδική διαδικασία διαφορών από αμοιβές δικηγόρων για την παροχή εργασίας των άρθρων 677 έως 681 του Κ.Πολ.Δικ. Εργολαβικό δίκης.  Δωρεάν download την αγωγή εδώ

23. Έφεση κατά απόφασης που διατάσσει το χωρισμό αντιφατικών τάχα αγωγικών βάσεων, επί αγωγής αρθρ. 70 ΚΠολΔ  με την οποία ζητείται (α) ακύρωση των πληττόμενων με την αγωγή όρων της σύμβασης του δανείου (ν. 2251/1994) και (β) κούρεμα του δανείου λήγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών (288, 388 του ΑΚ). Δωρεάν download την έφεση εδώ

24. Αγωγή με αίτημα την «καταβολή» ποσότητας μονάδων του εικονικού νομίσματος Bitcoin (BTC). Δωρεάν download την Αγωγή εδώ

25. Αγωγή αναπροσαρμογής του μισθώματος στην εμπορική μίσθωση, με όλα τα επικαιροποιημένα στοιχεία της μεταβολής των περιστατικών, στα οποία τα μέρη στήριξαν τη σύναψη της συμβάσεως. Λόγοι που ήταν έκτακτοι και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν (από το 2010 έως σήμερα). Η ραγδαία υποχώρηση του συνόλου των δεικτών της εθνικής Οικονομίας. Μνημόνια 1, 2 και 3. Οικονομικά και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συνολική ζημία κατά το εξάμηνο από τις εθνικές εκλογές του Ιανουαρίου έως το δημοψήφισμα και τις εθνικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, τη φυγή των καταθέσεων, την τραπεζική αργία, την επιβολή των capital controls, την κατάρρευση του ΑΕΠ , την εκτόξευση του λόγου χρέους/ΑΕΠ, την ανεργία, την υποχώρηση μισθών και συντάξεων, την πορεία του (απο)πληθωρισμού , τις μισθωτικές αξίες μισθίων ακινήτων , την προσφορά καταστημάτων σε διάφορες περιοχές της χώρας κλπ. Δωρεάν download την Αγωγή εδώ

26. Αγωγή κατά του ελληνικού Δημοσίου, για  ηθική βλάβη (α) λόγω της απώλειας ακινήτου δανειολήπτη από δάνειο σε ελβετικό Φράγκο, και (β) για τον μακροχρόνιο και δαπανηρό δικαστικό αγώνα που ξεκίνησε, λόγω  πεπλανημένων δικαστικών αποφάσεων της ελληνικής Δικαιοσύνης (πρόδηλα σφάλματα κατά την έκδοση διαταγής πληρωμής, την απόρριψη ανακοπών και αναστολών κλπ),  που παραβιάζουν κατάφωρα το κοινοτικό δίκαιο, επειδή εκδόθηκαν κατά προφανή αντίθεση προς τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Παραβίαση των κοινοτικών κανόνων, λόγω  ευνοϊκής μεταχείρισης των ελληνικών συστημικών τραπεζών από  τα εθνικά  δικαστήρια, με έκδοση αποφάσεων (υπέρ των τραπεζών) που παραβιάζουν κατάφωρα το κοινοτικό δίκαιο, επειδή εκδίδονται κατά προφανή αντίθεση προς το ενωσιακό δίκαιο και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, κυρίως λόγω της παράλειψης του εθνικού δικαστή να προβεί σε αυτεπάγγελτο προληπτικό δικαστικό έλεγχο του κύρους των Γ.Ο.Σ. των συμβάσεων που οι καταναλωτές συνάπτουν με τις τράπεζες, παράλειψη η οποία  συνιστά κατάφωρη παραβίαση του κοινοτικού δικαίου περί προστασίας καταναλωτών. Δωρεάν Download το δικόγραφο εδώ

27. Η Δίκη για την διαγραφή ελεύθερου επαγγελματία από τον δημόσιο κοινωνικοασφαλιστικό φορέα. Διεκδίκηση του δικαιώματος ελεύθερης επιλογής Συνταξιοδοτικού Ασφαλιστικού Οργανισμού. Περιλαμβάνονται (α) Αίτηση για τη διαγραφή «αυτοασφαλιζόμενου» (δικηγόρου) από τα μητρώα του Κρατικού Συνταξιοδοτικού Φορέα υποχρεωτικής Ασφάλισης (Ταμείο Νομικών), (β) Προσφυγή με αίτημα τη διαγραφή δικηγόρου από τα μητρώα του Κρατικού Συνταξιοδοτικού Φορέα υποχρεωτικής Ασφάλισης (Ταμείο Νομικών), (γ) Αίτηση για τη λήψη μέτρων για την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), (δ) τα σχετικά της δικογραφίας έγγραφα. Δωρεάν Download τα δικόγραφα εδώ

Ανακοπή και αναστολή για την ακύρωση και την αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης και κάθε σχετικής πράξης, που επισπεύδεται από την καθ’ ης δανείστρια Τράπεζα (κατ’ άρθρα 933 και 934 του ΚΠολΔ, ως ίσχυαν έως την 01/01/2016, καθώς και αναστολή άρθρου 938 του ΚΠολΔ, ως ίσχυε έως την 01/01/2016 [τράπεζα: πρώην Τράπεζα Millennium, σήμερα Πειραιώς]Ανακοπή και αναστολή για την ακύρωση και την αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης και κάθε σχετικής πράξης για Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Συνάλλαγμα Ελβετικού Φράγκου, κατ’ άρθρα 933 και 934 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Πρόκειται για Ανακοπή για την ακύρωση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται από την καθής η αίτηση, δυνάμει της, επί αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου προς ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων: (α) Της υπ’ αρίθμ. …. Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας, και του Αποσπάσματος της υπ’ Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας, αναφορικά με το περιγραφόμενο στο σκεπτικό της παρούσας ακίνητο, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα Δημοσιεύσεων Πλειστηριασμού του υπ’ αρίθμ. 67/17-09-2015 Προεδρικού Διατάγματος, δυνάμει των οποίων το ακίνητο  κατασχέθηκε αναγκαστικά, επισπεύσει της καθ’ ης Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας, (β) Της αναγγελίας της απαίτησης της καθ ης (με προνόμιο), με την οποία ζήτησε να καταταγεί προνομιακά στον συνταχθησόμενο πίνακα κατάταξης, και η οποία (αναγγελία) επιδόθηκε στους οφειλέτες και στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο Συμβολαιογράφο, (γ) Της πράξεως του Συμβολαιογράφου,  ως επί του επίδικου πλειστηριασμού υπάλληλος,  που αναρτήθηκε  στην ιστοσελίδα Δημοσιεύσεων Πλειστηριασμού του υπ’ αρίθμ. 67/17-09-2015 Προεδρικού Διατάγματος, δυνάμει της οποίας η επισπεύδουσα – καθ ης η παρούσα Ανώνυμος Τραπεζική Εταιρία, δήλωσε κατ’ άρθρο 973 παρ.1 ΚΠολΔ, ότι θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό το περιγραφόμενο στο σκεπτικό της παρούσας ακίνητο ιδιοκτησίας μας, με τιμή πρώτης προσφοράς τάδε [τράπεζα: Πειραιώς | ανακοπή αρθρ. 933 και 934 ΚΠολΔ καθώς και αναστολή άρθρου 938 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ως ίσχυαν έως την 01/01/2016 | ημ. ανακοπής και αναστολής: 09 Οκτωβρίου 2017 | ημ. αρχικής – κύριας σύμβασης: 10 Φεβρουαρίου 2009 πρώην Τράπεζα Millennium, νυν Πειραιώς]

[Πριν από τη λήψη του αρχείου της Αγωγής συνίσταται η ανάγνωση των σημειώσεων και των εκεί διασαφηνίσεων στο κάτω μέρος της παρούσας ανάρτησης]

Το αρχείο που θα κατέβει στον υπολογιστή σας: Ένα (1) αρχείο Word [αριθμός σελίδων 566] σε μορφή “.docx” που περιέχει τα εξής δικόγραφα/διαδικαστικά έγγραφα

(α) Ανακοπή για Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Συνάλλαγμα Ελβετικού Φράγκου, για την ακύρωση της αναγκαστικής εκτέλεσης και κάθε σχετικής πράξης, κατ’ άρθρα 933 και 934 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, για την ακύρωση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται από την Τράπεζα, δυνάμει της, επί αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου προς ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων
(β) Αναστολή άρθρου 938 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Συνάλλαγμα Ελβετικού Φράγκου, για την ακύρωση της αναγκαστικής εκτέλεσης και κάθε σχετικής πράξης, κατ’ άρθρα 933 και 934 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, για την ακύρωση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται από την Τράπεζα, δυνάμει της, επί αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου προς ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων
(γ) Σημείωμα Αναστολής Εκτέλεσης 938 ΚΠολΔ  για Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Συνάλλαγμα Ελβετικού Φράγκου
(δ) Κατάλογος σχετικών Αναστολής Εκτέλεσης 938 ΚΠολΔ  για Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Συνάλλαγμα Ελβετικού Φράγκου
(ε) LAST UPD - η εθν. διάταξη ενδοτικού δικαίου της ΑΚ 291 - Οδηγία 1993-13 ΕΟΚ


Σημείωση  1: Αν και πρόκειται για ανακοπή και αίτηση αναστολής για την ακύρωση και την αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης και κάθε σχετικής πράξης, που επισπεύδεται από την καθ’ ης δανείστρια Τράπεζα (κατ’ άρθρα 933 και 934 του ΚΠολΔ, ως ίσχυαν έως την 01/01/2016, καθώς και αναστολή άρθρου 938 του ΚΠολΔ, ως ίσχυε έως την 01/01/2016), έχω την άποψη ότι με μικρή σχετικά εμπειρία ο μέσος δικηγόρος έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει την ανακοπή  σύμφωνα με τις τροποποιηθείσες διατάξεις του ΚΠολΔ ως ίσχυαν  μ ε τ ά  την 01/01/2016, ωστόσο το εν λόγω ζήτημα, ήτοι το αν υπάρχει ή όχι η απαραίτητη νομική εμπειρία για την τροποποίηση της ανακοπής βάσει των νέων διατάξεων που ίσχυσαν μ ε τ ά  την 01/01/2016, σταθμίζεται αποκλειστικά από τον ενδιαφερόμενο και με δική του ευθύνη. Δικόγραφο Αίτησης «Αναστολής Εκτέλεσης» με Νέο ΚΠολΔ (ορθότερα: Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων κατ’ άρθρο 731 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) μετά την άσκηση ανακοπής κατ’ άρθρα 933 και 934 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, μπορείς να βρεις εδώ .

Σημείωση  2: Η παρούσα  αίτηση αναστολής απορρίφθηκε ως μη νόμιμη, με το σκεπτικό ότι δεν προβλέπεται με τις διατάξεις του ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 4335/2015, κατά τη διαδικασία της έμμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης επί χρηματικών απαιτήσεων αίτηση αναστολής σε περίπτωση καταθέσεις ανακοπής κατά της εκτέλεσης. Και τούτο διότι για την εφαρμογή ή μη του νέου ΚΠολΔ θεωρήθηκε ο χρόνος επίδοσης  προηγούμενων επιταγών προς εκτέλεση, οι οποίες επιδόθηκαν πριν από την 1/1/ 2016. Κρίθηκε επί αυτού ότι, κρίσιμος χρόνος για την εφαρμογή η μη του νέου ΚΠολΔ πρέπει να θεωρηθεί ο χρόνος επίδοσης της επιδοθείσας μετά την 1/1/ 2016 επιταγής προς εκτέλεση που οδήγησε στη συνέχεια στην έναρξη της κυρίας εκτελεστικής διαδικασίας δια της επιβολής κατασχέσεως επί της χρηματικής απαίτησης σε βάρος των αιτούντων και όχι προηγούμενες επιταγές προς εκτέλεση, οι οποίες επιδόθηκαν πριν από την 1/1/2016, χωρίς όμως να αρχίσει η κυρία εκτελεστική διαδικασία εντός έτους από την επίδοσή τους και στις οποίες δεν μπορεί κατά άρθρο 926 παρ. 2 να βασιστεί πλέον η έναρξη της. Κατ’ ακολουθία όλων των ανωτέρω η αίτηση αναστολής απορρίφθηκε (εσφαλμένα ασφαλώς, καθώς την ανάγκη ύπαρξης σταδίου αναστολής εκτέλεσης, υπό τις ως άνω νέες διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση, έχει ήδη αναγνωρίσει και η αρεοπαγιτική νομολογία και ειδικότερα η υπ’ αρίθμ. Συμβ. ΑΠ 11/2017, που εκδόθηκε επί αιτήσεως αναστολής για εκτέλεση που ναι μεν αφορούσε πλειστηριασμό, αλλά η ανακοπή δεν κατέστη δυνατό να εκδικαστεί πριν από αυτόν – βλ. Δικόγραφο Αίτησης «Αναστολής Εκτέλεσης» με Νέο ΚΠολΔ (ορθότερα: Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων κατ’ άρθρο 731 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) μετά την άσκηση ανακοπής κατ’ άρθρα 933 και 934 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, μπορείς να βρεις εδώ).

Σημείωση 3: Οι πίνακες με τις παράνομες χρεώσεις υπολογίστηκαν από το Γραφείο βάσει της κίνησης του λογαριασμού της Τράπεζας. Δεν περιλαμβάνεται XL ή άλλο λογισμικό για τον υπολογισμό των χρεώσεων που προέκυψαν από την λειτουργία των άκυρων Όρων της σύμβασης. 17

Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019

Αγωγή για Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Ευρώ. Ακυρότητα ΓΟΣ. Αίτημα διαγραφής μέρους του δανείου λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών [τράπεζα: Alpha Bank]Αγωγή για Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Ευρώ [τράπεζα: Alpha | αναγνωριστική αγωγή  | ημ. αγωγής:  16 Φεβρουαρίου 2015 | ημ. αρχικής – κύριας σύμβασης: 28 Σεπτεμβρίου 2004]

[Πριν προχωρήσετε στη λήψη του αρχείου της Αγωγής συνίσταται η ανάγνωση των Κεφαλαίων της αγωγής και των εκεί διασαφηνίσεων (βλ. παρακάτω)]

Το αρχείο που θα κατέβει στον υπολογιστή σας: Ένα (1) αρχείο Word [αριθμός σελίδων 134] σε μορφή “.docx” που περιέχει τα εξής δικόγραφα/διαδικαστικά έγγραφα

(α) Αγωγή για Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Ευρώ
(β) Προτάσεις αγωγής για Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Ευρώ


Κεφάλαια Αγωγής

Αγωγή αρθρ. 70 Κ.Πολ.Δ. , αρθρ. 288  ΑΚ για διαγραφή μέρους του δανείου («κούρεμα»). Δικαστικός επανακαθορισμός του καταλοίπου της ένδικης πίστωσης, που θεμελιώνεται σε δύο κυρίως, παραλλήλως και σωρευτικώς προβαλλόμενες βάσεις (λόγους επανακαθορισμού) και συγκεκριμένως στις διατάξεις των άρθρων ν. 2251/1994 και  288, 388  του ΑΚ αντιστοίχως, που όλες επιδιώκουν την απομείωση της οφειλής των εναγόντων προς την Τράπεζα.
α) Νόμος περί προστασίας καταναλωτών στις τραπεζικές συμβάσεις
β) Ακυρότητα μέρους και ακυρότητα ολόκληρης της σύμβασης
γ) Η αναγνωριστική αγωγή του άρθρου 70 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

2. Ιστορικό

3. Ακυρότητα Γενικών Όρων Συναλλαγών των υπό κρίση συμβάσεων.
α) Περιστάσεις Μεταβολής Επιτοκίου,
β) Εισφορά του Νόμου 128/1975. Ανατοκισμός επιτρέπεται μόνον επί των καθυστερουμένων τόκων και όχι φόρων, εισφορών ή άλλων προμηθειών. Παράνομη η τοκοποίηση της εισφοράς του Νόμου 128/1975.
γ) Υπολογισμός του επιτοκίου επί της βάσει έτους τριακοσίων εξήντα (360) ημερών.
δ) Επιτόκιο υπερημερίας.
ε) Ευθύνη Εγγυητού

[Οι πίνακες με τις παράνομες χρεώσεις υπολογίστηκαν από το Γραφείο βάσει της κίνησης του λογαριασμού της Τράπεζας. Δεν περιλαμβάνεται XL ή άλλο λογισμικό για τον υπολογισμό των χρεώσεων που προέκυψαν από την λειτουργία των άκυρων Όρων της σύμβασης]

4. Λόγοι ακύρωσης των συμβάσεων στο σύνολό τους και όχι μόνο κατά το άκυρο μέρος τους.

5. Αξίωση αποζημίωσης σε ατομική αγωγή καταναλωτή.

6. Το ορισμένο της κατ’ άρθρο 70 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αγωγής.

7. Σε περίπτωση δυσχέρειας εκπληρώσεως της παροχής, λόγω οικονομικής αδυναμίας του οφειλέτη που υπερβαίνει τα όρια της αντοχής αυτού, η καλόπιστη εκπλήρωση αυτής (παροχής) επιβάλει στη δανείστρια τράπεζα την υποχρέωση να ανεχθεί απόκλιση από τα συμφωνηθέντα, κυρίως δε όταν πρόκειται για προσωρινή αδυναμία και η αξίωση εκτέλεσης της παροχής επιφέρει την πλήρη οικονομική καταστροφή του οφειλέτη (άρθρα 178, 200 και 288 του Αστικού Κώδικα).

8. Αίτημα για διαγραφή μέρους του δανείου, με βάση την αρχή της καλόπιστης εκτέλεσης των ενοχών, που καθιερώνεται από τη διάταξη του άρθρου 288 του Αστικού Κώδικα, στοχεύει στην οριοθέτηση της παροχής και στην επαναφορά της ισορροπίας των παροχών, που διαταράχθηκε από διάφορα περιστατικά - προβλεπτά ή απρόβλεπτα - με κριτήρια αντικειμενικά, για την ασφάλεια των συναλλαγών και γενικότερα του δικαίου. 1

Αγωγή για Σύμβαση Τοκοχρεολυτικού Δανείου σε Ευρώ. Αίτημα διαγραφής μέρους του δανείου λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών [τράπεζα: Πειραιώς – πρώην Λαϊκή]Αγωγή για Σύμβαση Αλληλόχρεου Λογαριασμού σε Ευρώ [τράπεζα: Πειραιώς – πρώην Λαϊκή | Αγωγή αρθρ. 70 Κ.Πολ.Δ. και αρθρ. 288, 388  ΑΚ για διαγραφή μέρους του δανείου | ημ. αγωγής:  11 Ιουλίου 2017 | ημ. αρχικής – κύριας σύμβασης: 23  Απριλίου 2007]

[Πριν από τη λήψη του αρχείου της Αγωγής συνίσταται η ανάγνωση των Κεφαλαίων της Αγωγής και των εκεί διασαφηνίσεων (βλ. παρακάτω)]

Το αρχείο που θα κατέβει στον υπολογιστή σας: Ένα (1) αρχείο Word [αριθμός σελίδων 239] σε μορφή “.docx” που περιέχει τα εξής δικόγραφα/διαδικαστικά έγγραφα

(α) Αγωγή από Σύμβαση Τοκοχρεολυτικού Δανείου σε Ευρώ
(β) Κλήση για Ένορκη - Νέος ΚΠολΔ
(γ) Ένορκη Βεβαίωση (Συμβολαιογράφος)
(δ) Δικαστικό Πληρεξούσιο Ενάγοντος με Νέο ΚΠολΔ
(ε) Προτάσεις Αγωγής για Σύμβαση Τοκοχρεολυτικού Δανείου σε Ευρώ
[Περιλαμβάνεται λίνκ από το οποίο γίνεται λήψη των σχετικών της αγωγής εγγράφων, τα οποία προσκομίζονται και των οποίων γίνεται επίκληση με τις Προτάσεις. Σύνολο Σχετικών: 65 έγγραφα pdf.]    
(στ) Κατάλογος σχετικών Αγωγής


Κεφάλαια Αγωγής

Αγωγή αρθρ. 70 Κ.Πολ.Δ. , αρθρ. 288  ΑΚ για διαγραφή μέρους του δανείου («κούρεμα»).

Δικαστικός επανακαθορισμός του καταλοίπου της ένδικης πίστωσης, που θεμελιώνεται σε δύο κυρίως, παραλλήλως και σωρευτικώς προβαλλόμενες βάσεις (λόγους επανακαθορισμού) και συγκεκριμένως στις διατάξεις των άρθρων ν. 2251/1994 και  288, 388  του ΑΚ αντιστοίχως, που όλες επιδιώκουν την απομείωση της οφειλής των εναγόντων προς την Τράπεζα.

Διαγραφή του 60% του ποσού του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού, όπως αυτό διαμορφώνεται κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής και (β) χορήγηση τριετούς περιόδου χάριτος κατά την οποία θα καταβάλλονται μόνο τόκοι και εν συνεχεία δεκαετή ρύθμιση αποπληρωμής του ποσού σε εξαμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις, αναπροσαρμοζόμενου του ποσού σύμφωνα με τους όρους που θα κριθούν από το Δικαστήριο ως ισχυροί.

Άρθρα ΑΚ 178, 200, 288 για την υποχρέωση πίστης και προστασίας εν γένει των συμφερόντων των πελατών της Τράπεζας, έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε υπέρμετρα επαχθής συνέπεια, ικανή να επιφέρει βλάβη σε αυτούς (πιστούχους), όπως η περίπτωση δυσχέρειας εκπληρώσεως της παροχής, λόγω οικονομικής αδυναμίας του οφειλέτη που υπερβαίνει τα όρια της αντοχής αυτού.

Νόμος περί προστασίας καταναλωτών στις τραπεζικές συμβάσεις.

Ακυρότητα μέρους και ακυρότητα ολόκληρης της σύμβασης.

Η αναγνωριστική αγωγή του αρθρ. 70 Κ.Πολ.Δ.

Ακυρότητα μέρους και ακυρότητα ολόκληρης της σύμβασης.

Η αναγνωριστική αγωγή του άρθρου 70 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Ακυρότητα Γενικών Όρων Συναλλαγών των υπό κρίση συμβάσεων.

Ανώτατο ύψος συμβατικού τόκου – καθορισμός από το νόμο του ανώτατου επιτοκίου των συμβάσεων τραπεζικής πίστωσης.

Επιτόκιο υπερημερίας.

Κριτήρια μεταβολής του επιτοκίου.

Υπολογισμός επιτοκίου με βάση έτος 360 ημερών.

Η πλασματική αναγνώριση χρέους (ΑΚ 873).Προϋποθέσεις εφαρμογής της ΑΚ 179 (Δυσαναλογία παροχής και αντιπαροχής, απειρία και εκμετάλλευση αυτής προς σύναψη της συμβάσεως με στόχο  το εμπορικό κέρδος).

Δαπάνη αξιολόγησης και τροποποίησης του δανείου (βλ. παρ. 7  του άρθρου 2 του ν. 2251/1994).

Ανατοκισμός επιτρέπεται μόνον επί των καθυστερουμένων τόκων και όχι φόρων, εισφορών ή άλλων προμηθειών. Παράνομη η τοκοποίηση της εισφοράς του ν. 128/1975.

Παραίτηση του εγγυητή από τα δικαιώματά του.

Λόγοι ακύρωσης της συμβάσεως στο σύνολό της και όχι μόνο κατά το άκυρο μέρος της.
Αξίωση αποζημίωσης σε ατομική αγωγή καταναλωτή.

Το ορισμένο της αγωγής (αγωγή κατ’ αρθρ. 70 Κ.Πολ.Δ.)

Πλάνη του ενάγοντος μεταξύ δηλώσεως και βουλήσεως κατά το μέρος της αιτιώδους αναγνώρισης χρέους.

Απαράδεκτη λόγω εκκρεμοδικίας τυχόν «εκδίκαση» αιτήσεως εκδόσεως διαταγής πληρωμής

Επανέγερση αγωγής που απορρίφθηκε για λόγους μη ουσιαστικούς, κατά του ίδιου εναγομένου, στηριζόμενη επί της ιδίας ιστορικής και νομικής αιτίας με την προηγούμενη που απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους, εντός προθεσμίας έξι μηνών που αρχίζει από την τελεσίδικη απόρριψη της προηγούμενης αγωγής, χωρίς όμως και να θεωρείται ανεπίτρεπτη η άσκηση της νέας αγωγής πριν από την τελεσιδικία (1048/2009 ΑΠ, δημ. ΝΟΜΟΣ).

[Οι πίνακες με τις παράνομες χρεώσεις υπολογίστηκαν από το Γραφείο βάσει της κίνησης του λογαριασμού της Τράπεζας. Δεν περιλαμβάνεται XL ή άλλο λογισμικό για τον υπολογισμό των χρεώσεων που προέκυψαν από την λειτουργία των άκυρων Όρων της σύμβασης] 21

Αγωγή για Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Συνάλλαγμα Ελβετικού Φράγκου [τράπεζα: Eurobank]Αγωγή για Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Συνάλλαγμα Ελβετικού Φράγκου [τράπεζα: Eurobank | αναγνωριστική αγωγή  | ημ. αγωγής:  31 Μαΐου 2017 | ημ. αρχικής – κύριας σύμβασης: 23 Νοεμβρίου 2006]

[Πριν από τη λήψη του αρχείου της Αγωγής συνίσταται η ανάγνωση των Κεφαλαίων της αγωγής και των εκεί διασαφηνίσεων (βλ. παρακάτω)]

Το αρχείο που θα κατέβει στον υπολογιστή σας: Ένα (1) αρχείο Word [αριθμός σελίδων 456] σε μορφή “.docx” που περιέχει τα εξής δικόγραφα/διαδικαστικά έγγραφα

(α) Αγωγή για Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου σε Συνάλλαγμα Ελβετικού Φράγκου
(β) Κλήση για Ένορκη - Νέος ΚΠολΔ
(γ) Ένορκη Βεβαίωση (Συμβολαιογράφος)
(δ) Δικαστικό Πληρεξούσιο Ενάγοντος με Νέο ΚΠολΔ
(ε) Προτάσεις Αγωγής Ελβετικού Φράγκου
[Περιλαμβάνεται λίνκ από το οποίο γίνεται λήψη των σχετικών της αγωγής εγγράφων, τα οποία προσκομίζονται και των οποίων γίνεται επίκληση με τις Προτάσεις. Σύνολο Σχετικών: 80 έγγραφα pdf.]    
(στ) Κατάλογος σχετικών Αγωγής Ελβετικού Φράγκου
(ζ) LAST UPD - η εθν. διάταξη ενδοτικού δικαίου της ΑΚ 291 - Οδηγία 1993-13 ΕΟΚ


Κεφάλαια Αγωγής

1. Η οδηγία 1993/13/ΕΟΚ, όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Υποχρεωτικός ο αυτεπάγγελτος και προληπτικός δικαστικός έλεγχος της νομιμότητας σύμβασης συναφθείσας μεταξύ τράπεζας και καταναλωτή.

2. Ευθύνη νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου για τις πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν. Σύμβαση δανείου στεγαστικής πίστης.

3. Η αναγνωριστική αγωγή του αρθρ. 70 Κ.Πολ.Δ.

4. Δήλωση βουλήσεως συνεπεία απάτης.

5. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας για υπαλλήλους και στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων που χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

6. Απαγόρευση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών (ν. 2251/1994, άρθρα 9γ-9ε). Κανονισμός Δεοντολογίας των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΔΕΠΕΥ).

7. Επίδειξη εγγράφων.

8. Τα υψηλά επίπεδα δανεισμού σε Ελβετικό φράγκο. Ανυπαίτιος  εγκλωβισμός χιλιάδων δανειοληπτών στο Ελβετικό φράγκο.

9. Προϊοντική αξιολόγηση του στεγαστικού δανείου σε Ελβετικό φράγκο.

10. Κατάλογοι με τους πιστοποιημένους υπαλλήλους - Έρευνα από την οποία προέκυψε ότι η υπάλληλος της εναγόμενης ΔΕΝ διέθετε πιστοποίηση τύπου Β1.

11. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 21ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με το δανεισμό σε ξένο νόμισμα (ΕΣΣΚ / 2011/1). Ευθύνες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και εποπτικών αρχών διατυπωμένες υπό τη μορφή Σύστασης.

12. Διαχείριση Συναλλαγματικού Κινδύνου με: I) Ασφάλιση και II) Αντιστάθμιση.

13. Στοιχειοθέτηση αστικής απάτης από την εναγόμενη, ως αδικοπρακτική συμπεριφορά δόλια και αντικείμενη στα χρηστά ήθη.

14. Υποβάλλεται πλήρες αίτημα για υποβολή αιτήσεως από τον Άρειο Πάγο για την έκδοση προδικαστικής απόφασης στο ΔΕΕ κατ’ άρθρο 177 [νυν άρθρο 267 ΣΛΕΕ] 2

Αγωγή για Σύμβαση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης. Ακυρότητα ΓΟΣ [τράπεζα: Eurobank]Αγωγή για Σύμβαση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης [τράπεζα: Eurobank | αναγνωριστική αγωγή | ημ. αγωγής:  30 Σεπτεμβρίου 2016| ημ. αρχικής – κύριας σύμβασης: 18 Ιουλίου του έτους 2005]

[Πριν από τη λήψη του αρχείου της Αγωγής συνίσταται η ανάγνωση των Κεφαλαίων της αγωγής και των εκεί διασαφηνίσεων (βλ. παρακάτω)]

Το αρχείο που θα κατέβει στον υπολογιστή σας: Ένα (1) αρχείο Word [αριθμός σελίδων 276] σε μορφή “.docx” που περιέχει τα εξής δικόγραφα/διαδικαστικά έγγραφα

(α) Αγωγή για Σύμβαση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
(β) Κλήση για Ένορκη - Νέος ΚΠολΔ
(γ) Ένορκη Βεβαίωση (Συμβολαιογράφος)
(δ) Δικαστικό Πληρεξούσιο Ενάγοντος με Νέο ΚΠολΔ
(ε) Προτάσεις Αγωγής
[Περιλαμβάνεται λίνκ από το οποίο γίνεται λήψη των σχετικών της αγωγής εγγράφων, τα οποία προσκομίζονται και των οποίων γίνεται επίκληση με τις Προτάσεις. Σύνολο Σχετικών: 16 έγγραφα pdf.]   
(στ) Κατάλογος σχετικών Αγωγής


Κεφάλαια Αγωγής

Η Σύμβαση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης.

To περί προστασίας καταναλωτών νομοθετικό πλαίσιο.

Ακυρότητα Γενικών Όρων Συναλλαγών (ΓΟΣ) της ένδικης Σύμβασης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης και του Παραρτήματος αυτής

Μη νόμιμη επιβάρυνση του Λογαριασμού που τηρήθηκε για τη λειτουργία των Παραρτημάτων της κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης.

Μη νόμιμη επιβάρυνση της τηρηθείσας από την εναγομένη καρτέλας.

[Οι πίνακες με τις παράνομες χρεώσεις υπολογίστηκαν από το Γραφείο βάσει της κίνησης του λογαριασμού της Τράπεζας. Δεν περιλαμβάνεται XL ή άλλο λογισμικό για τον υπολογισμό των χρεώσεων που προέκυψαν από την λειτουργία των άκυρων Όρων της σύμβασης] 3.1