alampasis@gmail.com

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

Διόδια: Απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου που διατάζει την αναστολή εκτέλεσης της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης, της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδωνΣτις 24/11/2011 συνήλθε ως Συμβούλιο το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου για να κρίνει την αίτησή μου με αίτημα να ανασταλούν α) η πράξη βεβαίωσης παράβασης με επιβολή προστίμου διακοσίων ευρώ (200,00€) για την ΔΗΘΕΝ παράβαση της άρνησης πληρωμής διοδίων τελών, β) η απόφαση του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κορινθίας με την οποία αποφασίστηκε η αφαίρεση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών της άδειας ικανότητας οδήγησης και της άδειας κυκλοφορίας μετά των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματός μου και γ) της απόφασης του τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων Κορινθίας με την οποία απορρίφθηκε η διοικητική (ιεραρχική) προσφυγή μου, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της ασκηθείσας προσφυγής μου. 

Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση και ανέστειλε την απόφαση για την αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης και της άδειας κυκλοφορίας μετά των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματός μου, κρίνοντας πλην των άλλων, ότι η προσφυγή μου δεν είναι απορριπτέα ως προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη. Μένει έτσι στο κλάουντ, αγωγή κατά της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας της δύσμοιρης τούτης χώρας, για την περιουσιακή ζημία που θα μου προκαλούσε η εκτέλεση της απόφασης αφαίρεσης (παρεμπίπτων έλεγχος της διοικητικής πράξης από τα πολιτικά δικαστήρια).

Η απόφαση με την οποία διατάσσεται η αναστολή εκτέλεσης δημοσιεύεται εδώ.

Δημοσιεύω επίσης την Προσφυγή, την Αίτηση αναστολής εκτέλεσης και το Υπόμνημα, έτοιμα για δικαστική χρήση.

Το Ιστορικό έχει ως εξής:

Την 17η Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη, εκινούμην με το ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας μου στην καρμανιόλα Κορίνθου – Πατρών με κατεύθυνση από Κόρινθο προς Πάτρα, οπότε  προσέγγισα το σταθμό διοδίων Ζευγολατιού Κορινθίας και εισερχόμενος στο σημείο πληρωμής διοδίων, δήλωσα αυτονόητα άρνηση πληρωμής. Από την οδηγία 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 1999, με την οποία καθορίζονται και αναλύονται επ’ ακριβώς οι έννοιες των όρων «αυτοκινητόδρομος» και «διόδια» συνάγεται ότι για καρμανιόλες ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η είσπραξη διοδίων.

Κατέφθασε αμέσως περιπολικό, οπότε εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 840300117001πράξη βεβαίωσης «παράβασης» με επιβολή προστίμου 200 ευρώ του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κορινθίας με το αιτιολογικό ότι δεν κατέβαλα το δίοδο τέλος… Στην προκείμενη περίπτωση κατακρατήθηκα παρανόμως χωρίς τη συναίνεσή μου, από ώρα 16:58:58 έως 17:29:12 ήτοι για 30λεπτά και 14 δευτερόλεπτα (ηθική αυτουργία σε παράνομη κατακράτηση μεταξύ των άλλων του πρώην υπουργού των Υποδομών με πρωτοβουλία του οποίου εισήχθη προς συζήτηση και ψήφιση στη βουλή το άρθρο 17 του υπ’ αριθ. 3920/2011 νόμου, τον οποίο στην Αθήνα την 28η  Φεβρουαρίου του 2011 ψήφισε και συνυπέγραψε στο σύνολό του).

Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2518/2/1/69α/21.03.2011 απόφαση του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κορινθίας που υπογράφει ο διοικητής Ευάγγελος Φωτόπουλος με την οποία διατάχτηκε η αφαίρεση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών της άδειας ικανότητας οδήγησης και τηςάδειας κυκλοφορίας μετά των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματός μου λόγω μη καταβολής του προβλεπόμενου διοδίου τέλους.

Επί της ως άνω απόφασης εμπροθέσμως υπέβαλα διοικητική προσφυγή, ενώπιον ιεραρχικώς προϊσταμένου και συγκεκριμένα στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και στο Διοικητή της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κορινθίας. Η ανωτέρω προσφυγή έγινε με εξώδικη διαμαρτυρία με δήλωση και πρόσκληση των αστυνομικών σε Ανυπακοή κατά το άρθρο 21 ΠΚ (βλ. αναλυτικά σε αυτό το ποστ).

Όπως ήταν αναμενόμενο οι ανωτέρω αντιρρήσεις μου κριθήκαν αβάσιμες με αποτέλεσμα η ιεραρχική προσφυγή μου να απορριφθεί, όπως αυτό προκύπτει από την με αριθμό 2518/2/1/69-γ’απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας και ειδικότερα του τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων Κορινθίας που υπογράφει ο διοικητής Ευάγγελος Φωτόπουλος.

Άσκησα αμέσως Προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου καθώς  και αίτηση αναστολής εκτέλεσης  με την οποία  ζητώ να ακυρωθούν και να ανασταλούν οι ως άνω πράξεις. Περαιτέρω, με την αίτηση αναστολής ζήτησα να εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστέλλουσα την εκτέλεση των προσβαλλόμενων αποφάσεων, μέχρις εκδόσεως τελεσίδικης απόφασης επί της αιτήσεως αναστολής.

Την 01/07/2011 συζητήθηκε ενώπιον του Δικαστή Υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου η υπόθεση της αίτησης προσωρινής διαταγής, οπότε εκδόθηκε απόφαση με την οποία διατάσσεται η αναστολή εκτέλεσης των ανωτέρω πράξεων (πλην του προστίμου), ωσότου εκδοθεί απόφαση για την αίτηση αναστολής κατά των ανωτέρω πράξεων που κατατέθηκε στο ίδιο Δικαστήριο. 

Παραθέτω  εδώ το Υπόμνημα που υπέβαλα.

Έβαλε όμως και το Δημόσιο Υπόμνημα… Και τι Υπόμνημα! Ούτε λέξη για την ουσία. Άχνα για την οδηγία 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 1999, με την οποία  καθορίζονται και αναλύονται  οι έννοιες των όρων «αυτοκινητόδρομος» και «διόδια». Τσιμουδιά για το αν η πράξη της «με οποιοδήποτε τρόπο άρνησης ή αποφυγής πληρωμής διοδίων τελών» που χαρακτηρίστηκε με την αιτιολογική έκθεση ως πράξη που προκαλεί κωλυσιεργία (παρακώλυση) και επηρεάζει την ασφάλεια της συγκοινωνιακής εγκατάστασης, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 290 (Διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών) και 292  (Παρακώλυση συγκοινωνιών) του Ποινικού Κώδικα…

Παραβλέποντας αερολογίες και συνήθεις ενστάσεις όπως αοριστίες και συνδρομές λόγων δημοσίου συμφέροντος, μοναδικός ισχυρισμός του Δημοσίου είναι ότι οι τράπεζες, ανέστειλαν λέει προσωρινά τη χρηματοδότηση, στις 4 από τις 5 παραχωρήσεις, επικαλούμενες την κρίση, η οποία επέφερε σχετική μείωση ροών άρα και μείωση εσόδων, όπως και το κίνημα κατά των διοδίων (!!!).Η Κυβέρνηση έχει καλέσει τις τράπεζες να σταματήσουν την προσωρινή αναστολή των χρηματοδοτήσεων γιατί δεν υπάρχει κανένας ουσιώδης λόγος. Το ελληνικό Κράτος προσπαθεί ενόψει και της σημερινής πρωτοφανούς δεινής δημοσιονομικής κατάστασης της Χώρας τα έργα οδοποίας να μην σταματήσουν αλλά να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις υπογραφείσες δεσμεύσεις. Η μη πληρωμή όμως των διοδίων οδηγεί σε ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ (!!!).       

Απολαύστε ολόκληρο το Υπόμνημα του Ελληνικού Δημοσίου εδώ


Το μυστήριο εδώ της υπόθεσης είναι ότι ενώ η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ δεν με έχει ενοχλήσει ποτέ, αυτή τη φορά όχι απλώς με ενόχλησε, αλλά μου έστειλε και επιστολή υπενθύμισης οφειλής!!! Με θυμήθηκε τώρα, όταν ούτε και γω ξέρω πόσες φορές έχω περάσει αρνούμενος να πληρώσω τη καρμανιόλα… Σα συνεννοημένοι μου φαίνονται… 

Στις 24/11/2011 εκδικάστηκε από το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου η αίτηση αναστολής με αίτημα να ανασταλούν οι α) η πράξη βεβαίωσης παράβασης με επιβολή προστίμου διακοσίων ευρώ (200,00€) για την "παραβαση" της άρνησης πληρωμης διοδίων τελών , β) η  απόφαση του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κορινθίας με την οποία αποφασίστηκε η αφαίρεση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών της άδειας ικανότητας οδήγησης και της άδειας κυκλοφορίας μετά των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματός μου και γ) της απόφασης του τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων Κορινθίας με την οποία απορρίφθηκε η διοικητική (ιεραρχική) προσφυγή μου, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της ασκηθείσας προσφυγής μου. Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτησή μου και ανέστειλε την απόφαση για την αφαίρεση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών της άδειας ικανότητας οδήγησης και της άδειας κυκλοφορίας μετά των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματός μου, κρίνοντας πλην των άλλων, ότι η προσφυγή μου δεν είναι απορριπτέα ως προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη. 

Υπάρχουν βεβαίως Δικαστές… Που για όποιον το ξεχνά, έχουν προς το παρόν την απόλυτη  εξουσία να κρίνουν…