alampasis@gmail.com

Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010

Άρνηση καταβολής διοδίων για τη χρήση καρμανιόλαςΆρνηση πληρωμής διοδίων για τη χρήση της καρμανιόλας στον οδικό άξονα Κορίνθου – Πατρών 

Η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ είναι ένα έργο παραχώρησης διαρκείας 30 ετών, που χρηματοδοτείται εν μέρει από το Ελληνικό Δημόσιο και άλλα ευρωπαϊκά ταμεία, αλλά κατά κύριο λόγο από ιδιωτικές επενδύσεις ισχυρών ξένων και ελληνικών εταιρειών . Η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ θα λειτουργεί τον αυτοκινητόδρομο μήκους 365 χλμ. για 30 χρόνια και θα χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο τα έσοδα από τα διόδια για να καλύψει την επένδυση των ιδιωτών δανειστών.

Η Σύμβαση Παραχώρησης υπεγράφη στις 24 Ιουλίου 2007 μεταξύ του ελληνικού δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον τότε υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Σουφλια (μου διαφεύγει να δεις το όνομά του – υπάρχει άραγε μεγαλύτερη απαξίωση για τον πολιτικό άνδρα?), και της ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ Εταιρείας Παραχώρησης Α.Ε ,  για τη Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του έργου «Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα» μήκους 365 χλμ., η οποία στη συνέχεια, στις 29 Νοεμβρίου 2007, κυρώθηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο και  τέθηκε σε ισχύ με τον Ν. 3621/ 2007.

Η διάρκεια της Παραχώρησης είναι 30 χρόνια από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης. Η εταιρεία Παραχώρησης είναι η  ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε (πρώην ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ Εταιρεία Παραχώρησης Α.Ε.). Λειτουργός είναι η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. Κατασκευαστής του έργου είναι  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ  και μέτοχοι παραχωρησιούχου είναι οι εταιρίες  VINCI S.A. (36%), Hochtief PPP Solutions (25%) , J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. (18%) , ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. (18%)  και ΑΘΗΝΑ Α.Ε. (3%)

Σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης,  εντός 72 μηνών από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, ο νέος, σύγχρονος και ευρωπαϊκών προδιαγραφών αυτοκινητόδρομος θα προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους χρήστες της οδού 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες την ημέρα. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου συνίσταται στην παραχώρηση εκ μέρους του Δημοσίου στην εταιρία  ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε , του δικαιώματος λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης με την επιβολή και είσπραξη για ίδιο λογαριασμό, διοδίων τελών από τους χρήστες του έργου παραχώρησης. Βάσει της σύμβασης παραχώρησης το καταβαλλόμενο από το χρήστη διόδιο τέλος θα είναι ανάλογο με την διανυόμενη απόσταση και η ανώτατη ανά χιλιόμετρο τιμή που η εταιρία μπορεί να επιβάλλει μετά την ολοκλήρωση των κατασκευών της περιόδου Μελετών Κατασκευών, δηλαδή 72 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης, ορίστηκε σε τέσσερα λεπτά του ευρώ ανά χιλιόμετρο (0,04 ευρώ/χλμ.).

Το παράδοξο βεβαίως  εδώ, είναι ότι η εταιρία  απαιτεί την  καταβολή διοδίων τελών ύψους μάλιστα 2,90 ευρώ (!!!)  για έργο το οποίο δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί και επομένως η είσπραξη των διοδίων δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε για την αποπληρωμή του κόστους της επένδυσης , ούτε της συντήρησης του έργου υποδομής… Απεναντίας η εταιρία απαιτεί  την καταβολή διοδίων τελών  για τη χρήση της γνωστότερης καρμανιόλας στην Ευρώπη!!!

Σύμφωνα  με τη Σύμβαση παραχώρησης, κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας έως και την επίτευξη της τέταρτης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας, ήτοι για 20 μήνες από την έναρξη της παραχώρησης, η εταιρία  έχει το «δικαίωμα» να επιβάλλει διόδια τέλη. Το ύψος των διοδίων τελών ορίζεται  στο ύψος  που ίσχυε  την 01-01- 2005.
Επομένως  τα τέλη που οι χρήστες της καρμανιόλας θα   υποχρεούνταν   να πληρώνουν στους σταθμούς διοδίων του Ρίου και της Κορίνθου, είναι έως 2,50 ευρώ (το ανώτερο) και αυτό υπό την προϋπόθεση ότι  α) ο καρόδρομος αυτός νοούνταν ως  αυτοκινητόδρομος όπως η έννοια ορίζεται  με την οδηγία 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 1999 και β) η εταιρία  καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας, ήτοι από την ημέρα έναρξης της παραχώρησης, τηρούσε τις ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργίας και συντήρησης και  έπαιρνε όλα τα πρόσφορα εκείνα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται υποτυπωδώς η ασφαλής, εύρυθμη και σε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των χρηστών λειτουργία του έργου σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις που ανέλαβε.
Ειδικότερα:

α) Με την οδηγία 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 1999, καθορίζονται και αναλύονται επ’ ακριβώς οι έννοιες των όρων αυτοκινητόδρομος και διόδια. Συγκεκριμένα, ως «αυτοκινητόδρομος» νοείται «κάθε οδός η οποία έχει μελετηθεί και κατασκευαστεί ειδικά για την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων, η οποία δεν εξυπηρετεί τις παρόδιες ιδιοκτησίες και η οποία: i) εκτός από ορισμένα σημεία της ή εκτός από προσωρινές διευθετήσεις, διαθέτει, για τις δύο κατευθύνσεις της κυκλοφορίας, διακεκριμένα οδοστρώματα τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους είτε με διαχωριστική νησίδα που δεν προορίζεται για την κυκλοφορία, είτε, κατ’ εξαίρεση, με άλλα μέσα, ii) δεν διασταυρώνεται στο ίδιο επίπεδο με άλλη οδό, με σιδηροδρομική ή τροχιοδρομική γραμμή ή με λωρίδα για πεζούς και  χαρακτηρίζεται συγκεκριμένα ως αυτοκινητόδρομος».
Παράλληλα, ως «διόδια», «νοείται το καταβαλλόμενο καθορισμένο χρηματικό ποσό για την πραγματοποιούμενη από όχημα διαδρομή σε i) αυτοκινητόδρομο, ii) άλλη οδό με περισσότερες από μια λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση εφόσον η οδός αυτή έχει χαρακτηριστικά ανάλογα προς τα χαρακτηριστικά των αυτοκινητοδρόμων καθώς και iii) γέφυρα, σήραγγα ή ορεινή διάβαση». Με βάση την ως άνω οδηγία είναι επιτρεπτό να επιβάλλονται διόδια τέλη και μόνο στους δρόμους που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, δηλαδή αυτούς που νοούνται σύμφωνα με την Οδηγία ως  «αυτοκινητόδρομοι».
Είναι από αυτά  προφανές ,  ότι η συγκεκριμένη  καρμανιόλα  όχι δεν νοείται ως αυτοκινητόδρομος, αλλά ούτε καν ως καρόδρομος νοείται…  Για την  πραγματοποιούμενη δε  σε αυτόν (καρόδρομο) διέλευση,  όχι  δεν πρέπει να καταβάλλονται από τους οδηγούς  διόδια τέλη,  αλλά για κάθε  μια διέλευσή τους θα πρέπει να αποζημιώνονται για έκθεση σε κίνδυνο της ζωής και της σωματικής τους ακεραιότητας

β) Θα μπορούσε  σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης  της εταιρίας με το διεφθαρμένο ελληνικό δημόσιο, η εταιρία  να εισπράττει για τη χρήση του  υφιστάμενου  οδικού άξονα  διόδια ύψους 2,50 ευρω το ανώτερο ως προελέχθη,  εφόσον βεβαίως ο καρόδρομος αυτός νοούταν  ως «αυτοκινητόδρομος» και  μόνον εάν  η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε  εντός 12 μηνών από την ημέρα έναρξης της παραχώρησης είχε  ολοκληρώσει τη συμβατική υποχρέωση που ανέλαβε ήτοι την  υλοποίηση  μέτρων συντήρησης και οδικής ασφάλειας στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφάλεια για την οποία εγγυήθηκε. Περαιτέρω θα έπρεπε   τηρήσει τις ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργίας και συντήρησης και  να λάβει  όλα τα πρόσφορα εκείνα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται υποτυπωδώς η ασφαλής, εύρυθμη και σε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των χρηστών λειτουργία του έργου, σύμφωνα εξάλλου και με τις συμβατικές υποχρεώσεις που ανέλαβε.
Οποίος έχει κάνει χρήση της «οδού» τελευταία, θα διαπιστώσει έκπληκτος ότι από την ημέρα έναρξης της παραχώρησης δεν ελήφθη κανένα  απολύτως μέτρο συντήρησης και οδικής ασφάλειας στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Το αντίθετο μάλιστα. Οποίος διέρχεται τον καρόδρομο αυτό, θα αισθανθεί ότι διέρχεται μέσα από ένα απέραντο εργοτάξιο που προφανώς  δεν  εξασφαλίζει την ασφάλεια της οδού για την οποία η εταιρία εγγυήθηκε και συμβατικά δεσμεύτηκε…  
    
Επομένως κάθε πολίτης που σέβεται τον εαυτό του, για τη διέλευση του  από αυτό τον καρόδρομο – εργοτάξιο,  ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩΛΕΠΤΟ.

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΡΝΗΘΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ (παραθέτω τον τρόπο που ενήργησα κατόπιν της  άρνησής μου να πληρώσω διόδια για αυτό τον καρόδρομο – εργοτάξιο):

-Εισέρχεσαι με το όχημα που οδηγείς στο σταθμό διοδίων.

-Δηλώνεις προφορικά στον υπάλληλο άρνηση πληρωμής (προσοχή όχι αδυναμία πληρωμής).

-Ο υπάλληλος σου ανακοινώνει ότι οφείλεις να θέσεις υπόψη του τα στοιχεία σου (!!!)  και να υπογράψεις τα έγγραφα που ο επόπτης των διοδίων θα σου φέρει. Για το λόγο αυτό ο υπάλληλος σε προτρέπει είτε να περιμένεις μπροστά στο ταμείο (οπότε υφίστασαι τη βάσανο της ψυχολογικής πίεσης από τους ανυπόμονους οδηγούς που περιμένουν στη σειρά τους σαν «πρόβατα επί σφαγή»  για να πληρώσουν), είτε να κάνεις δεξιά και να αναμένεις τον επόπτη.

-ΑΡΝΕΙΣΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΡΝΕΙΣΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΤΟΝ… ΕΠΟΠΤΗ (συγνώμη κύριε ποιος είστε?). ΑΡΝΕΙΣΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΟ (συνήθως σε βάζουν να υπογράψεις έγγραφο αδυναμίας και όχι άρνησης πληρωμής που από άποψη παραγωγής εννόμων συνεπειών, παράγει εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα). Είναι εδώ πιθανό, σε μια προσπάθεια να σε εκφοβήσουν να σου ανακοινώσουν ότι έχει κληθεί η Τροχαία προκειμένου μέσω αυτής η εταιρία να λάβει γνώση  των στοιχείων σου. 
ΑΡΝΕΙΣΑΙ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ -ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ-, ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΕ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΞΙΩΣΕΙ ΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΟΥ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΙΑΦΟΡΑ.
Ανακοινώνεις στον υπάλληλο ότι δεν θα αναμείνεις την έλευση του περιπολικού και ότι προτίθεσαι να την κάνεις... Αν αρνηθεί να σου ανοίξει τη μπάρα,  κατεβαίνεις , σηκώνεις τη μπάρα με τα χέρια σου και την κάνεις κανονικά και με το νόμο.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει κυρώσει η βουλή, η εταιρία  μπορεί να απαιτήσει από το χρήστη που δεν πλήρωσε, την καταβολή μέχρι του 20πλάσιου του αντιτίμου, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις και διαδικασίες:

α) Πρέπει η εταιρία να έχει πάρει έγκριση από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να εγκαταστήσει και να χρησιμοποιεί κάμερες.

β) Να αποστείλει στο αρμόδιο Υπουργείο την φωτογραφία των πινακίδων του αυτοκινήτου του οποίου ο –εκάστοτε- οδηγός αρνήθηκε να καταβάλει τέλος διοδιου, με σημείωση του χρόνου διέλευσης. Το υπουργείο υποτίθεται ότι εντός προθεσμίας 5 ημερών οφείλει να παράσχει στην εταιρία τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του οχήματος.  Στη συνέχεια, η εταιρία  μπορεί να αξιώσει δικαστικά την απαίτηση , εφ΄ όσον περάσουν 15 ημέρες και ο  ιδιοκτήτης του οχήματος (και φερόμενος ως χρήστης της οδού που αρνήθηκε να πληρώσει) , τελικά  αρνηθεί να πληρώσει.

Ζήτημα γεννάται  αν κατά το χρόνο της διέλευσης του οχήματος, ο ιδιοκτήτης του οχήματος (και φερόμενος ως ο οδηγός που αρνήθηκε να πληρώσει), δεν ήταν αυτός που οδηγούσε το όχημα οπότε σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης στο πρόσωπο του ιδιοκτήτη του οχήματος (η αστική δηλαδή αξίωση της απαίτησης της εταιρίας δεν μπορεί να επιδιωχθεί κατά του ιδιοκτήτη του οχήματος)….

Αυτός είναι και ο λόγος που η εταιρία επιμένει να πάρει «με νύχια και με δόντια», τα στοιχεία της ταυτότητας του οδηγού που αρνήθηκε να πληρώσει.
Αυτός είναι και ο λόγος που  το σύστημα της διαφθοράς και της διαπλοκής  δίνει τη μάχη μέχρις εσχάτων προκειμένου να βάλει στο παιχνίδι την αστυνομία (!!!), προκαλώντας το κοινό περί δικαίου αίσθημα  με την  ένταση της προσπάθειας προς την κατεύθυνση της εξόφθαλμης και κατάφορης  κατάλυσης  της νομιμότητας… Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» εκπρόσωποι του υπουργείου Υποδομών (!!!), ζήτησαν από το Αρχηγείο της Αστυνομίας να τοποθετήσει αστυνομικούς στα διόδια (!!!) , έτσι ώστε σε περίπτωση που κάποιος οδηγός αρνηθεί να πληρώσει, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. να καταγράφουν τα στοιχεία του και στη συνέχεια η κοινοπραξία διαχείρισης των διοδίων να προχωρά σε νομικές ενέργειες εις βάρος του οδηγού!!!   

Επιχειρείται δηλαδή εδώ το εξής πρωτοφανές: η εμπλοκή  της αστυνομικής αρχής  (με άνωθεν εντολή του διεφθαρμένου συστήματος), προκειμένου για μια ιδιωτικής φύσεως διαφορά, να δεσμευθούν εκατοντάδες περιπολικά και χιλιάδες ώρες εργασίας των αστυνομικών οργάνων, προκειμένου να μεταβαίνουν στον τόπο «του συμβάντος» , να  παίρνουν  τα στοιχεία του οδηγού που αρνήθηκε να πληρώσει και να τα διαβιβάζουν στην εταιρία!!!     

Για όλα όμως  τα πραγματικά και νομικά ζητήματα,  στο δικαστήριο …